Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W/w dokumenty składają wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy nie posiadający zameldowania na pobyt stały, osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze gminy, osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie gminy .

- Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

- Deklaracja do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
 2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Wyborca przebywający czasowo na obszarze danej gminy (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a także wyborca nigdzie niezamieszkały, przebywający na obszarze gminy może zostać dopisany do spisu wyborców na pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy na terenie której przebywa. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

- Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wyborca niepełnosprawny może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania (spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych) na własny wniosek wniesiony na piśmie, najpóźniej 14 dni przed dniem głosowania.

- Wniosek o dopisanie do spisu wyborcow - wyborca niepelnosprawny

SKREŚLENIE Z REJESTRU WYBORCÓW

Z rejestru wyborców w danej gminie skreśla się osoby które zostały:

- pozbawione praw publicznych,

- ubezwłasnowolnione,

- wpisane na własny wniosek do rejestru wyborców w innej gminie

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

W WYBORACH: DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, DO PRALAMENTU EUROPEJSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 2. Pisemna zgoda osoby,  która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.
 3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat).
 4. Kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania).
 5. Udzielić pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
 6. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
 7. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach wnosi się począwszy od dnia wejścia w życie postanowienia Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż do 10 dnia przed dniem wyborów. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminy.
 8. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków, prezydent miasta w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte
  w terminie 3 dni, prezydent miasta odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa
  do głosowania.
 9. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia woli prezydentowi miasta, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 10. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.
 11. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 12. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy w miejscu zamieszkania wyborcy lub innym miejscu na terenie gminy.

Ważne informacje:

 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia urzędzie gminy lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 3. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
  – śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika,
  – wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania

- Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

- Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
 2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Ważne informacje:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę w formie pisemnej.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej  w 2 dniu przed dniem wyborów. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.
 3. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy.
 4. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.
 5. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.
 6. Prawo głosowania na podstawie zaświadczenia nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
 7. W wyborach uzupełniających do Senatu prawo głosowania na podstawie zaświadczenia
  ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego,
  w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011 r. w sprawie spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest udzielona na piśmie.